Tazenda:Niunu intende

From Lyriki
Jump to navigation Jump to search
“Niunu intende”
Artist: Tazenda Lyrics
Albums: Murales (1991)

Unu pitzinnu curre a ped'iscalzu
Gai mandica cocone chena aunzu
Niunu intende, mancu sas bamas
Niunu intende, mancu sas sidas

Si frimma ei tragada chirchende fruas
Su 'entu raet sas peutas suas
Niunu intende s'oche dechida
Niunu intende sa foghe calida

Chin cussa cara fresada ei ruja, issu goi
Ojos che pojos ei neos che isteddos, est goi...
Brinchende, cantende, ballende, riende
Su mundu ad innanti che colet
Su criu chi curret, anniju gioghende
Chirchende unu pacu 'e amore
Niunu intende, niunu intende
Su mundu colet, niunu intende...

Passat una pitzinna frantziscana
Issu la idet gai, simple, galana
Issu l'intende, s'oche dechida
Issu l'intende, sa foghe calida
Brinchende naes e cantende forte
E pensat a unu donu de sa sorte
Issu l'intende, s'oche dechida
Issu l'intende, sa foghe calida

Chin cussas laras fresadas ei rujas, est goi
Ojos che pojos ei neos che isteddos, est goi...
Brinchende, ballende, cantende, riende
Su mundu ad innanti che colet
Unu criu, una cria, annijos currende
Chirchende unu pacu 'e amore
Niunu intende, nos do-nos dolet
Su mundu colet, niunu intende...

Brinchende, ballende, cantende, riende
Su mundu ad innanti nos colet
Unu criu, una cria, annijos currende
Chirchende unu pacu 'e amore
Niunu intende, niunu intende
Su mundu colet, niunu intende...